Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Biểu mẫu dùng chung cho các hợp tác xã, quỹ tín dụng
30/05/2018

 1. BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ.doc 
 2. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU HỘI NGHỊ THÀNH LẬP.doc 
 3. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN (BAN BẦU CỬ).doc 
 4. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN (TỔ BẦU CỬ).doc 
 5. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ.doc 
 6. BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM THEO THÔNG TƯ 03.2014.TT-BKHĐT.doc 
 7. BÀI PHÁT BIỂU TỔ KIỂM PHIẾU.doc 
 8. BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT.docx 
 9. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.docx 
 10. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.docx 
 11. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-18].docx 
 12. CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.docx 
 13. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ.doc 
 14. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ (KHÔNG BẦU CỬ).docx 
 15. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ.docx 
 16. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN.docx 
 17. DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THAM GIA BẢO HIỂM.docx 
 18. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ.doc 
 19. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ.doc 
 20. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ.xlsx 
 21. DANH SÁCH TẬP HUẤN [DÀNH CHO CÁC LỚP ĐÀO TẠO].xlsx 
 22. GIẤY CHỨNG NHẬN VỐN GÓP.doc 
 23. GIẤY CHỨNG NHẬN VỐN GÓP.docx 
 24. GIẤY THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-9].docx 
 25. GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-15].docx 
 26. GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-14].docx 
 27. GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ [PHỤC LỤC I-17].docx 
 28. GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA NHẬP THÀNH VIÊN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH TIỀN GIANG.doc 
 29. GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-16].docx 
 30. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-8].docx 
 31. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-7].docx 
 32. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ.doc 
 33. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-1].docx 
 34. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ.doc 
 35. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ.doc 
 36. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ.doc 
 37. KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ.docx 
 38. MỘT SỐ MẪU SỔ SÁCH DÙNG CHO HỢP TÁC XÃ.xls 
 39. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN.doc 
 40. NỘI QUY LAO ĐỘNG.doc 
 41. PHIẾU BẦU CỬ.doc 
 42. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-2].docx 
 43. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ.doc 
 44. PHỤ LỤC 1. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOÀN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - THÔNG TƯ 200.2014.TT-BTC.docx 
 45. PHỤ LỤC 1. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THÔNG TƯ 24.2017.TT-BTC.docx 
 46. PHỤ LỤC 2. BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH - THÔNG TƯ 200.2014.TT-BTC.doc 
 47. PHỤ LỤC 2. DANH MỤC, BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN - THÔNG TƯ 24.2017.TT-BTC.docx 
 48. PHỤ LỤC 3. DANH MỤC BIỂU MẪU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN - THÔNG TƯ 24.2017.TT-BTC.docx 
 49. PHỤ LỤC 3. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN - THÔNG TƯ 200.2014.TT-BTC.doc 
 50. PHỤ LỤC 4. DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN - THÔNG TƯ 200.2014.TT-BTC.doc 
 51. PHỤ LỤC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - THÔNG TƯ 133.2016.TT-BTC.docx 
 52. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.doc 
 53. QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ.doc 
 54. QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP THÀNH VIÊN.doc 
 55. SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ.xls 
 56. THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-12].docx 
 57. THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-13].docx 
 58. THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-10].docx 
 59. THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH [PHỤ LỤC I-6].docx 
 60. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-11].docx 
 61. THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-5].docx 
 62. THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ [PHỤ LỤC I-5].docx 
 63. ĐƠN XIN GIA NHẬP HỢP TÁC XÃ.doc 
 64. ĐƠN XIN RA HỢP TÁC XÃ.doc 
 65. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI THÀNH VIÊN
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh tế hợp tác