Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Cánh đồng lớn

 1. Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ thướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn
 2. Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định 62/2013/QĐ​-TTg của Chính phủ
 3. Quyết định 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 của Ngân hàng Nhà nước về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ
 4. Kế hoạch 276/KH-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh thực hiện cánh đồng lớn, sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020
 5. Công văn 2103/BTC-NSNN ngày 10/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2013/QĐ​-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 6. Quyết định 603/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban điều hành xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 7. Quyết định 1962/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban điều hành xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Tiền Giang
 8. Quyết định 09/QĐ-BĐH ngày 13/8/2015 của Ban Điều hành về việc thành lập tổ giúp việc Ban điều hành xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 9. Nghị quyết 129/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển cánh đồng lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 10. Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ phát triển cánh đồng lớn, gắn với sản xuất tiệu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 11. Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND về phân bổ kinh phí do Ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016
 12. Hướng dẫn 184/HD-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/2016/HD-HĐND ngày 05/8/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 13. Quyết định 200/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SNNPTNT tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa nội dung
 14. Quyết định 202/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa nội dung
Tin liên quan