Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Giải pháp phát triển bền vững loại hình HTX kiểu mới

Tỉnh Tiền Giang hiện có 105 HTX, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, các HTX đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tuy nhiên những HTX này hoạt động có những nét mới gì, cũng như thế nào là HTX kiểu mới. Chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với Ông Nguyễn Văn Hồng Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh xoay quanh vấn này.

1. Thưa Ông: xin ông cho biết thế nào là HTX kiểu mới ?

Với Luật HTX năm 2012 đã thể hiện rõ bản chất của HTX là được thành lập xuất phát từ nhu cầu chung, trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên HTX, nhằm mang lại lợi ích cho thành viên, thông qua việc đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về kinh tế, xã hội và văn hóa.

Luật HTX bổ sung nguyên tắc kết nạp rộng rãi thành viên và nguyên tắc bình đẳng, gắn kết về kinh tế của thành viên với HTX bằng cách quy định thành viên HTX có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vào vốn góp, trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của HTX.

Thu nhập của HTX được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ của thành viên hoặc theo công sức lao động đóng go1pcua3 thành viên đối với HTXD tạo việc làm.

Về nghĩa vụ của thành viên, Luật bổ sung thành viên HTX bắt buộc phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX theo hợp đồng giữa HTX với thành viên

Khác với HTX kiểu củ, HTX kiểu mới hoạt động nhằm mục đích tập trung lợi ích cho thành viên thong qu việc cam kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm theo nhu cầu của thành viên. Để đạt được mục đích đó HTX tự chủ  trong hoạt động , có quyền được cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho cả đối tượng không phải thành viên . HTX thực hiện những dịch vụ, những công việc mà từng hộ thành viên không làm được, hoặc làm được nhưng hiệu quả thấp.

Thực tế thành lập và vận hành HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012 đã chứng minh các HTX này, tuy còn giặp một số khó khăn, song nó đã thật sự giuýp các hộ thành viên sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn, đặc biệt là quy hoạch sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu của thị trường chất lượng sản phẩm được chú trọng hơn, giảm chi phí sản xuất,  và làm đầu mối ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hạn chế tình trạng được mùa mất giá…

TXD. .

 

2. HTX kiểu mới có vai trò thế nào đối với thành viên và việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh?

Mặc dù còn những khó khăn, nhưng các HTX kiểu mới đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội và của tỉnh.

Về kinh tế HTX đó có những đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GDP chung của nền kinh tế. Hoạt động của các HTX đã thực sự có tác dụng thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo ra mối liên kết, hợp tác giữa các hộ thành viên trong HTX và giữa hộ thành viên với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa khác, góp phần gia tăng sản lượng hàng hoá nông sản, lương thực. Các HTX thông qua tổ chức và hoạt động của mình đã huy động có hiệu quả các nguồn lực của xã hội để mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đặc biệt trong nông nghiệp, nông thôn.

Về xã hội, với tính chất là tổ chức kinh tế - xã hội, các HTX đã tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như tạo việc làm, thu nhập cho người lao động (hiện nay, khu vực kinh tế hợp tác, HTX thu hút  khoảng 51 ngàn xã viên, hộ thành viên, người lao động) , góp phần giúp nhiều hộ thoát nghèo, ổn định đời sống. Các HTX còn là nơi giáo dục ý thức cộng đồng, đề cao các giá trị văn hoá, đạo đức, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng làm giàu, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Các HTX còn thể hiện rõ vai trò tích cực của mình trong việc góp phần ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an ninh quốc phòng, tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở v.v...

3. Giải pháp nào để phát triển nhanh, mạnh, bền vững loại hình HTX kiểu mới trong thời gian tới ?

   Để nhân rộng hơn nữa các mô hình hợp tác xã kiểu mới, thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, Cần nâng cao nhận thức trong nội bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; tăng cường việc tổng kết, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả; phổ biến các mô hình hợp tác xã kiểu mới trong toàn tỉnh.

Thứ hai, Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao của các Sở ngành, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (nhất là Hội Nông dân), Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thứ ba, Cần tập trung hỗ trợ tài chính từ các nguồn lồng ghép với chính sách thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Ưu tiên các giải pháp thiết thực hỗ trợ các hợp tác xã về khoa học - công nghệ, vốn, nguồn nhân lực, thị trường...

Thứ tư, xây dựng mô hình hợp tác xã chuyên ngành, phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã ở các địa phương có thế mạnh về nông nghiệp như các loại trái cây đặc sản, lúa gạo chất lượng cao, các ngành nghề truyền thống…nhằm phát huy thế mạnh tiềm năng kinh tế của địa phương. Mỗi địa phương chọn chỉ đạo điểm xây dựng một số hợp tác xã kiểu mới trên các lĩnh vực nông nghiệp; thương mại dịch vụ cung ứng giống, vật tư, tiêu thụ sản phẩm;... để rút kinh nghiệm nhân rộng.       

Thứ năm, tổ chức, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã theo đúng bản chất hợp tác xã, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn; phát huy vai trò làm chủ của thành viên; vận động thành viên hợp tác xã góp vốn và nâng mức vốn góp; vận động hợp tác xã thu hút thêm thành viên, đẩy mạnh việc liên kết, liên doanh với các Doanh nghiệp để tăng them tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động của hợp tác xã. Giải thể các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả,không còn khả năng cũng cố./.