Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Nông thôn mới
29/05/2018

 1. Sổ tay Hướng dẫn Phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐPngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 2. Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/08/2017 về tằng cường nằng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 3. Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 5/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.
 4. Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020.
 5. Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.
 6. Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020
 7. Quyết định số 1804/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/5/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ​ 
 8. ​Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 9. Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
 10. Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017: Danh sách 291 xã thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
 11. Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
 12. Quyết định số ​45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 về việc Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
 13. Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP về ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
 14. Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)
 15. Quyết định số 2540/QĐ-TTg về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
 16. Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
 17. Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
 18. Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
 19. Quyết định số 4168/QĐ-BNN-VPĐP ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
 20. Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
 21. Quyết định số 1920/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp
 22. Quyết định số 1730/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
 23. Quyết định số 1722/QĐ-TTCP phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
 24. Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
 25. Quyết định 1633/QĐ-UBND  về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 13: TỔ CHỨC SẢN XUẤT

1. Yêu cầu:

 • Xã có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.
 • Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

2. Hướng dẫn cụ thể:

2.1. Chỉ tiêu 13.1: Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Chi tiêu này đạt khi có ít nhất 01 hợp tác xã đạt các yêu cầu sau:

a) Tổ chức, hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012

 • Xác định cụ thể tên hợp tác xã, năm thành lập, năm chuyển đổi sang Luật Hợp tác xã năm 2012 (nếu Hợp tác xã thành lập trước 01/7/2013), số thành viên của hợp tác xã.
 • Hợp tác xã có đầy đủ hồ sơ sau:
  • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;
  • Biên bản Hội nghị chuyển đổi sang Luật Hợp tác xã 2012 (đối với hợp tác xã thành lập trước 01/7/2013); Nghị quyết hội nghị thành lập (đối với hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012).
  • Điều lệ hợp tác xã;
  • Phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã (trong năm đánh giá);
  • Danh sách thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

b) Có ít nhất 01 loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu phục vụ thành viên hợp tác xã

 • Xác định loại dịch vụ; đánh giá việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên hợp tác xã.

c) Kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm tài chính gần nhất hoặc 01 năm tài chính đối với hợp tác xã mới thành lập dưới 02 năm.

 • Tại thời điểm đánh giá, hợp tác xã phải có lãi trong 02 năm trước đó, đối với hợp tác xã mới thành lập dưới 02 năm phải có lãi 01 năm (nêu rõ số tiền lãi hàng năm). Hợp tác xã phải có báo cáo thuế của 02 năm có lãi (kèm theo giấy thông báo đã nộp thuế của Chi cục Thuế), nếu hợp tác xã không có báo cáo thuế thì đính kèm báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã.

d) Có quy mô trên 50 thành viên, đối với hợp tác xã mới thành lập dưới 02 năm phải có trên 20 thành viên; Thành viên hợp tác xã phải góp đủ vốn điều lệ và được hợp tác xã cấp “giấy chứng nhận vốn góp”.

đ) Tham gia vào chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực.

 • Hợp tác xã có tham gia vào dự án, đề án, quy trình sản xuất,... theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực trên địa bàn xã.

2.2. Chỉ tiêu 13.2: Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững

 • Trên địa bàn xã có mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực dựa trên hợp đồng liên kết ổn định tối thiểu là hai (02) chu kỳ thu hoạch và được sản xuất theo quy trình và chất lượng thống nhất giữa các bên tham gia liên kết
 • (thể hiện qua hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực và biên bản thanh lý hợp đồng).
 • Sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã là sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, người dân có kinh nghiệm sản xuất, gần thị trường lớn... để cho ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giá thành cạnh tranh, có diện tích sản xuất (đối với trồng trọt), quy mô đàn, sản lượng (đối với chăn nuôi, thủy sản) lớn và gắn với hoạt động sinh kế của đa số người dân trong xã; hoặc có hiệu quả kinh tế cao (tối thiểu gấp 1,5 lần sản phẩm đại trà khác của xã) và có tiềm năng mở rộng. Sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã phải phù hợp với quy hoạch hoặc định hướng tái cơ cấu nông nghiệp của xã.

Xã được công nhận đạt chỉ tiêu 13.2 khi đạt tất cả các chỉ tiêu đánh giá ở Phụ lục 2.

2.3. Trình tự thực hiện:

 • Ủy ban nhân dân xã xây dựng báo cáo tự đánh giá và tập hợp đầy đủ hồ sơ theo các nội dung trên, có văn bản gửi đơn vị cấp huyện (được phân cô ng hướng dẫn tiêu chí 13) thẩm tra.
 • Đơn vị cấp huyện (được phân công hướng dẫn tiêu chí 13) tổ chức thẩm tra, báo cáo kết quả thẩm tra cho UBND cấp huyện có văn bản (kèm đầy đủ hồ sơ) đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, xác nhận.

 

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan
Văn bản khác - 30/05/2018

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác