Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

QTD Mỹ Long: Đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động theo quy định

QTDND Mỹ Long có trụ sở đặt tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Với chức năng nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và trên 12 tháng, trả lãi hàng tháng hoặc trả lãi cuối kỳ, không giới hạn địa bàn hoạt động; Cho vay đối với thành viên và các hộ nghèo không phải là thành viên trong địa bàn hoạt động của Quỹ tín dụng với hình thức vay ngắn hạn, trung hạn, cho vay những khách hàng có gửi tiền tại Quỹ tín dụng dưới hình thức cầm cố sổ tiền gửi do chính Quỹ tín dụng phát hành.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2016, QTD đã có 826 thành viên hoạt động, trong đó có 64 thành viên tiền gửi; tổng số vốn hoạt động trên 20 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho 390 lượt thành viên vay vốn; Dư nợ cho vay trên 11,3 tỷ đồng. So với cuối năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng đã quan tâm tăng vốn điều lệ 15,72%, tăng dư nợ cho vay trên 6%. Qua giám sát của Ngân hàng Nhà nước, các chỉ tiêu hoạt động của QTD đều đạt theo quy định.

Thực hiện tốt các quy định của hệ thống Ngân hàng và đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ cho các thành viên là mục tiêu hàng đầu của QTD. Hoạt động của QTD trong thời gian qua đã góp phần giúp cho các thành viên có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng quê hương Mỹ Long có thêm điều kiện để xây dựng nông thôn mới./.

Trang Dung