Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2018

Các hợp tác xã, quỹ tín dụng nếu có khó khăn, vướng mắt, đề xuất, kiến nghị gì thì gửi văn bản về Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang trước 11:30 ngày 26/6/2018 để tổng hợp.

Liên hệ: anh Đỗ Anh Khoa, số điện thoại: 0169.395.34.39, email: khoatgi@gmail.com