Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, để Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững, thì người đứng đầu Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên trong thực tế, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ ở một số HTX chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển HTX trong nền  kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, thì việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ HTX có vai trò quan trọng trong sự phát triển HTX.

​Thực tế đã chứng minh, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX phụ thuộc rất nhiều vào năng lực,trình độ và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX. Ở một số HTX cán bộ có trình độ, năng lực, nhạy bén, linh hoạt thì hoạt động của HTX hiệu quả ngày càng cao, trở thành những HTX mạnh, điển hình tiên tiến của tỉnh và toàn quốc như HTX Thương mại dịch vụ Phường 1, Thành phố Mỹ Tho; HTX  Rạch Gầm, HTX Quang Minh, HTX Bình Tây, HTX Thanh Long Mỹ Tịnh An…Ngược lại trình độ chuyên môn của cán bộ hạn chế, khả năng quản lý yếu kém nên hoạt động của HTX không hiệu quả, nhiều HTX nhất là HTX nông nghiệp cán bộ HTX có nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín, nhưng trình độ quản lý hạn chế, thiếu nhạy bén, chậm đổi mới tư duy, còn trông chờ vào sự hở trợ của nhà nước, dẩn đến một số HTX hoạt động trì trệ trong thời giuan dài, thậm chí ngưng hoạt động chờ giải thể.

Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, hạch toán kế toán, quản trị HTX cho lực lượng cán bộ quản lý HTX là hết sức cần thiết, giúp cho việc quản lý, điều hành HTX đi vào nề nếp, có hiệu quả hơn. Từ những nhận thức nêu trên, hàng năm Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưởng cho cán bộ Hội đồng quản trị, Gián đốc, Ban kiểm soát , Kế toán các HTX, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Liên minh HTX nhằm giúp cho các cán bộ HTX nâng cao trình độ quản trị, điều hành ngày càng nề nếp hơn, đồng thời tổ chức cho các HTX tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, HTX điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh, để giúp các HTX giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong trình quản lý, điều hành HTX ngày càng tốt hơn.

Để công tác tập huấn, bồi dưỡng đạt kết quả, hàng năm Liên minh HTX tỉnh khảo sát nhu cầu của các HTX, từ đó tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với thực tế , đáp ứng với nhu cầu phát triển HTX, ngoài ra việc biên soạn tài liệu bồi dưỡng có cập nhật, bổ sung những nội dung mới phù hợp với tình hình thực tế của kinh tế tập thể ở địa phương; giảng viên mời tham gia giảng dạy là những đ/c có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tình hình thực tế của phong trào kinh tế hợp tác, HTX, có phương pháp giảng dạy tích cực , phát huy được vai trò chủ động của học viên trong việc thảo luận làm rõ những vấn đề thực tế đặt ra đối với việc cũng cố phát triển và nâng cao hiệu qua kinh tế tập thể. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trong khu vực hợp tác, HTX luôn được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, đã có những chương trình hỗ trợ cụ thể, thông qua chương trình đào tạo nguồn nhân lực hàng năm đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt HTX,

Từ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cán bộ quản lý, điều hành HTX được trưởng thành, kiến thức được nâng cao rõ rệt, công tác quản lý điều hành HTX từng bước được nâng lên, các HTX đi vào hoạt động đạt hiệu quả, ngày càng nhiều HTX làm ăn có lãi, có nhiều dịch vụ mang lại hiệu quả cho thành viên, trình độ cán bộ quản lý HTX ngày càng được khẳng định, đời sống thành viên HTX ngày càng được cải thiện.

                                                                                      Hồng Nhật