Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Văn bản địa phương

 1. Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 10/5/2007 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể từ nay đến năm 2010 và định hướng những năm tiếp theo
 2. Quyết định 11/2012/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tiền giang
 3. Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về tăng cường hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể Tiền Giang
 4. Kế hoạch 47-KH/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 5. Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã
 6. Quyết định 11/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng quỹ xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 7. Kế hoạch 275/KH-BCĐ ngày 01/12/2014 của Ban chỉ đạo về chuyển đổi các hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác năm 2012
 8. Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 9. Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 10. Thông báo 232/TB-QĐTPT ngày 29/6/2015 của Quỹ đầu tư phát triển về mức lãi suất cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển HTX
 11. Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 12. Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển cánh đồng lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 13. Quyết định 1861/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang
 14. Quyết định 1863/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều lệ Liên minh hợp tác xã tỉnh Tiền Giang
 15. Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, sơ chế,mua bán,vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 16. Quyết định 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 17. Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 18. Quyết định 3195/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp
 19. Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 20. Kế hoạch 37/KH-UBND ngày 01/02/2018 hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực Hợp tác xã; Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Hợp tác xã Nông nghiệp năm 2018
 21. Mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

 

Tin liên quan
Cánh đồng lớn - 2018-06-04 00:00:00.0
Văn bản khác - 2018-05-30 00:00:00.0
Văn bản Trung ương - 2018-05-30 00:00:00.0
Nông thôn mới - 2018-05-29 00:00:00.0