Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
04/06/2018

Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020, trong đó tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất là xã phải có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX 2012 và phải có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông chủ lực đảm bảo bền vững.Thực tế đã chứng minh các HTX hoạt động có hiệu quả sẽ tác động không nhỏ đến các tiêu chí khác trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện nay. Do đó việc cũng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp cần phải tập trung thực hiện tốt để thúc đẩy quá trình thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tỉnh Tiền Giang hiện có  01 Liên hiệp HTX Nông nghiệp, 106 HTX và 577 Tổ hợp tác, hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội. Trong đó có 40 HTX nông nghiệp. 

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; các HTX nông nghiệp đã tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nét nổi bật là tham gia vào Quy hoạch phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, quy hoạch thủy lợi. Cùng với công tác củng cố tổ chức hoạt động theo Luật HTX, các HTX đã phối hợp với Chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các hộ thành viên thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, như hộ thành viên ở các HTX nông nghiệp tham gia thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, có chất lượng cao,hạ giá thành sản xuất, tăng thu nhập cho thành viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiêu chí về thu nhập và giảm hộ nghèo; tiêu biểu như HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Mỹ Chánh( Thành phố Mỹ Tho); thành lập năm 1986, đến nay HTX có 836 thành viên, với tổng nguồn vốn hoạt động hơn 2.850 triệu đồng; HTX hoạt động ngày càng có hiệu quả nhờ mở rộng các dịch vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: cung câp nước sinh hoạt nông thôn, kinh doanh vật tư nông nghiệp, cây con giống, giết mỗ gia súc gia cầm, cửa hàng bách hóa tổng hợp phục vụ sản xuất, tiêu dung cho hộ thành viên…góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, giảm hộ nghèo;  bên cạnh đó nhiều HTX đã vận động các hộ thành viên tham gia đóng góp vào chương trình bằng ngày công lao động, đất đai của gia đình, kinh phí làm đường giao thông nông thôn,phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở thực hiện hiệu quả tiêu chí số 2 và số 3 về phát triển giao thông và thuỷ lợi ...

Các HTX cũng đã mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sản xuất: đẩy mạnh cung ứng giống, vật tư, các biện pháp kỹ thuật cho các hộ sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh cao như sản xuất hoa, rau quả an toàn, chăn nuôi, thuỷ sản…. đặc biệt trong dịch vụ cung ứng  giống, vật tư, ….đã giúp cho các hộ sản xuất theo cơ cấu mùa vụ và nhờ cung ứng giống đảm bảo chất lượng, phù hợp với cơ cấu tại địa phương nên năng suất, chất lượng sản phẩm tăng lên đáng kể, số hộ thành viên sử dụng dịch vụ của HTX tăng lên, doanh thu của HTX tăng hàng năm….tiêu biểu như HTX  HTX Thanh Long Mỹ Tịnh An, HTX nông nghiệp Bình Tây…Cùng với việc mở rộng dịch vụ, nhiều HTX đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các hộ sản xuất những cây trồng vật nuôi cho năng suất chất lượng cao … trang bị thêm máy móc cho sơ chế và cơ giới hoá đồng ruộng .. nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ cho các hộ thành viên phát triển sản xuất như các HTX HTX Quyết Thắng, HTX Bình Tây, đầu tư mua máy làm đất, máy cuốn rơm…làm dịch vụ cho các hộ thành viên sản xuất lúa hàng hoá, … bên cạnh đó các HTX sản xuất rau an toàn, đã tổ chức tốt dịch vụ thu mua, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các hộ xã viên nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, tiêu biểu như HTX Rau an toàn Gò Công, HTX Chăn nuôi thủy sản Gò Công tổ chức tiêu thụ sản phẩm gia cầm giúp các hộ sản xuất ổn định, không bị tư thương ép giá; đã góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và lao động nông nghiệp.

Ngoài ra các HTX còn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân: tổ chức cho các hộ thành viên thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển sản xuất của địa phương như các dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế vườn, chuyển đổi trồng cây ăn quả, sản xuất giống cây con và các chương trình sản xuất rau an toàn, lúa hàng hoá chất lượng…đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, mở rộng quy mô sản xuất theo vùng, tăng năng suất, giá trị sản phẩm, tăng doanh thu cho HTX

Bên cạnh đó một số HTX đã đẩy mạnh liên kết với nhau, với các doanh nghiệp để đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển giao giống, công nghệ mới vào sản xuất theo quy mô tập trung, cho sản lượng hàng hóa lớn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm như HTX Thanh Long Mỹ Tịnh An, đầu tư xây dựng kho lạnh, sơ chế trái thanh long để xuất khẩu …

Cùng với việc mở rộng liên kết sản xuất, các HTX đã quan tâm đầu tư chế biến nông sản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết đầu ra sản phẩm cho các hộ thành viên… đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên tiêu biểu như HTX Rau an toàn Gò Công xây dựng xưởng sơ chế rau tại chỗ; tuy sản lượng sản còn thấp nhưng đạt yêu cầu chất lượng, đạt doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.

Như vậy có thể nói trong xây dựng nông thôn mới, HTX có vai trò rất quan trọng, thể hiện ở việc thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ đã tạo điều kiện cho hộ thành viên, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm; phối hợp tích cực với chính quyền địa phương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phân vùng sản xuất, thực hiện đầu tư sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh cao, mở rộng liên kết sản xuất gắn với phát triển các cơ sở chế biến, bảo quản nâng cao giá trị nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm như; sản xuất lúa hàng hóa, sản xuất rau sạch, và kinh doanh dịch vụ tổng hợp,… đem lại thu nhập cao cho xã viên; góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với những kết quả đạt được, để giữ vững vai trò nòng cốt của HTX trong xây dựng NTM, trong thời gian tới cần: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật HTX, các chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, thành viên HTX, nâng cao nhận thức về HTX kiểu mới, thấy rõ được vai trò nhiệm vụ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả để nhân rộng; vận động, hỗ trợ khuyến khích thành lập mới các hợp tác xã theo nhu cầu của ngưởi dân.

Củng cố phát triển HTX tổ chức hoạt động theo Luật HTX 2012; khuyến khích HTX mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ kinh doanh tổng hợp, nhất là các dịch vụ đầu vào, đầu ra, khuyến khích phát triển sản xuất như: cơ giới hoá đồng ruộng, dịch vụ chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản xuất giống cây trồng vật nuôi …. 

Tiếp tục đào tạo, bồ dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ HTX ; tham mưu đề xuất ban hành các chế độ chính sách có tính khả thi với HTX để tổ chức thực  hiện có hiệu quả, đặc biệt các chính sách khuyến khích HTX phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới như: Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến, bảo quản nông sản, thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các HTX đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất tạo ra các vùng sản xuất nông nghiệp sinh thái, sản phẩm nông nghiệp sạch, công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản chế biến, công nghệ thông tin, đưa cơ giới hóa vào sản xuất…

Giao cho các HTX có năng lực, đủ điều kiện tham gia thực hiện các dự án,đề án tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới ; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, tập trung tháo gỡ khó khăn cho HTX, chỉ đạo hướng dẫn việc củng cố phát triển HTX hoạt động theo Luật HTX 2012, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tạo môi trường thuận lợi cho HTX phát triển bền vững, thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

                                                                                        Hồng Nhật

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác