Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên
28/05/2018

PHẦN I. CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN

1. Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX

Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Căn cứ các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra đầu nhiệm kỳ/năm để đánh giá các kết quả đạt được trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Các kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được thể hiện bằng các số liệu cụ thể và so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch.
 • Đánh giá kết quả công tác xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ đời sống của thành viên.
 • Đánh giá vai trò của HTX đối với kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của xã, phường, thị trấn; trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HTX với việc sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn... và sư hỗ trợ của HTX đối với phát triển kinh tế hộ thành viên.
 • Đánh giá kết quả công tác tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động trong HTX bao gồm: quản lý sử dụng tài sản, vốn, quỹ; tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

    Phương án/kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Nhận định, phân tích các thuận lợi, khó khăn của HTX trong thời gian tới.
 •  Xác định rõ các chỉ tiêu kế hoạch năm/nhiệm kỳ, bao gồm: các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tài sản, vốn, quỹ và thu nhập của HTX, cán bộ quản lý và thành viên.
 • Xác định, lựa chọn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong năm/nhiệm kỳ tới. Xác định khối lượng dịch vụ từng loại; thời gian cung cấp, chất lượng dịch vụ, đơn giá, doanh thu, chi phí, lợi nhuận từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phân phối thu nhập trong HTX.

        2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

 • Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động trong năm/nhiệm kỳ, bao gồm: công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chuẩn bị các báo cáo tại Đại hội thành viên...
 • Đánh giá kết quả thực hiện việc cung ứng, tiêu thụ, sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, khách hàng không phải thành viên.
 • Nêu rõ những hạn chế, yếu kém của HTX trong tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, các bài học kinh nghiệm.

      3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

 • Đánh giá việc chấp hành Điều lệ, Quy chế, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội thành viên.
 • Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên.
 • Đánh giá việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán, sử dụng tài sản, vốn, quỹ, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, các khoản hỗ trợ của Nhà nước...
 • Tình hình và kết quả tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của HTX...
 • Nêu rõ những hạn chế, yếu kém Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm.
 • Phương hướng, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong năm/nhiệm kỳ tới.

        4. Báo cáo công khai tài chính, tài sản, vốn quỹ và quyết toán tài chính năm/nhiệm kỳ

 • Tổng thu, tổng chi và chi tiết các nguồn thu, chi cụ thể ở từng ngành nghề, từng loại sản phẩm, dịch vụ.
 • Chi tiết các khoản sử dụng quỹ của HTX; các khoản thu chi, quyết toán xây dựng cơ bản.
 • Chi tiết các khoản công nợ của HTX: nợ cũ, nợ mới phát sinh, nợ quá hạn, nợ đến hạn, nợ khó đòi.
 • Thực trạng tài chính, tài sản, vốn, quỹ sau kiểm kê (chi tiết từng loại tài sản, nguồn vốn và có so sánh với số liệu đầu kỳ).

5. Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung

6. Dự thảo Quy chế quản lý tài chính

7. Rà soát danh sách thành viên

8. Chuẩn bị đề án nhân sự HTX

9. Chuẩn bị phiếu bầu cử, biên bản bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/kiểm soát viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát

10. Chuẩn bị Chương trình, kịch bản, biên bản đại hội thành viên

11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội thành viên

PHẦN II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN

PHẦN NGHI THỨC

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Thông qua chương trình Đại hội thành viên.

4. Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ toạ, Thư ký, Ban Kiểm tra tư các đại biểu (nếu có).

PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm/nhiệm kỳ...

2. Phương hướng/kế hoạch/phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm/ nhiệm kỳ ...

3. Báo cáo công khai tài chính năm/nhiệm kỳ ...

4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên năm/nhiệm kỳ...

5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm/nhiệm kỳ...

6. Thông qua dự thảo Điều lệ HTX sửa đổi, bổ sung (nếu có).

7. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính HTX.

8. Thông qua định mức tiền công, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, bộ phận giúp việc.

9. Thông qua dự thảo phương án phân phối thu nhập.

10. Tóm tắt nội dung cần tập trung thảo luận và gợi ý thảo luận.

11. Đại hội biểu quyết từng phần từ 1 đến 9.

12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên tuyên bố hết nhiệm kỳ.

13. Thông qua danh sách thành viên mới hoặc thành viên xin ra khỏi HTX.

14.  Bầu mới (hoặc bầu bổ sung) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (nếu có).

- Đoàn chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; quy trình, thể lệ bầu cử.

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, cách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu dự Đại hội trước khi bầu cử.

- Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu hoặc Ban bầu cử

- Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử: cách bầu cử, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, điều kiện trúng cử.

15. Tiến hành công tác bầu cử: gồm có 4 vòng

Vòng 1: Bầu cử Hội đồng quản trị.

Vòng 2: Bầu cử Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Vòng 3: Bầu cử Chủ tịch trong số thành viên Hội đồng quản trị.

Vòng 4: Bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số thành viên Ban kiểm soát (HTX có một kiểm soát viên thì không bầu Trưởng Ban kiểm soát).

Mỗi vòng, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho đại biểu thành viên sau đó thu phiếu về, kiểm phiếu và công bố kết quả trúng cử (thông qua biên bản kiểm phiếu).

Hội đồng quản trị, Ban kiển soát hoặc kiểm soát viên ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu hứa hẹn.

16. Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời.

17.  Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội thành viên và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới; xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp đầy đủ, trung thực tất cả các ý kiến của các đại biểu dự Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

PHẦN BẾ MẠC

1. Đáp từ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Chào cờ bế mạc.

Tải về Quốc ca

 

Tải về:

► Biên bản kiểm phiếu đại hội thành viên (ban bầu cử).doc 

 Biên bản kiểm phiếu đại hội thành viên (tổ bầu cử).doc 

 Biên bản đại hội thành viên hợp tác xã.doc 

 Bài phát biểu tổ kiểm phiếu.doc 

 Báo cáo công tác kiểm soát.docx 

 Báo cáo kiểm điểm của hội đồng quản trị.docx 

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.docx 

 Chương trình bầu cử hội đồng quản trị, ban kiểm soát.docx 

 Chương trình đại hội thành viên hợp tác xã (không bầu cử).docx 

Chương trình đại hội thành viên hợp tác xã.docx 

Công tác chuẩn bị đại hội thành viên.docx 

Danh sách cán bộ quản lý, điều hành tham gia bảo hiểm.docx 

 Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát, kiểm soát viên hợp tác xã.doc 

 Danh sách thành viên hợp tác xã.doc 

 Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký.doc 

 Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên hợp tác xã.doc 

 Hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.doc 

 Kịch bản chi tiết đại hội thành viên hợp tác xã.docx 

 Nghị quyết đại hội thành viên.doc 

 Phiếu bầu cử.doc 

 Quy chế quản lý tài chính hợp tác xã.doc 

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác