Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang hỗ trợ cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2019-2020
08/01/2019
UBND TỈNH TIỀN GIANG
 
Số: 07/KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2019
 

 

 

KẾ HOẠCH
Hỗ trợ cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch “Hỗ trợ cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020”, với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Hỗ trợ lao động có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc ở Hợp tác xã nông nghiệp để nâng cao năng lực quản trị, điều hành cũng như đẩy nhanh việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho các Hợp tác xã.

2. Yêu cầu:

- Tuân thủ đầy đủ quy định Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1231/QĐ-BNN-PTNT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đảm bảo xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các HTX.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các trí thức trẻ cống hiến góp phần nâng cao hiệu quả  hoạt động của Hợp tác xã, xem đây là một chương trình khởi nghiệp thu hút khuyến khích trí thức trẻ về làm việc lâu dài ở Hợp tác xã khi kết thúc chương trình hỗ trợ.

 

- Đảm bảo tự chủ và tự quyết trong tuyển dụng cán bộ tham gia thí điểm hỗ trợ đảm đúng đối tượng và điều kiện quy định;

- Quá trình thực hiện phải được kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để làm cơ sở nhân rộng.

II. Nội dung:

1. Điều kiện lựa chọn hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ tham gia:

a) Đối với hợp tác xã:

- Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

- HTX có hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

- HTX có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của hợp tác xã có nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên môn; có phương án sử dụng lao động phù hợp hiệu quả đối với cán bộ dự kiến tuyển dụng về làm việc cho hợp tác xã.

- Hợp tác xã phải có nhu cầu thực sự và có đơn đề nghị hỗ trợ gửi cấp thẩm quyền xem xét.

- Ưu tiên các hợp tác xã có phương án trả lương bổ sung cho cán bộ.

b) Đối với tuyển dụng người lao động:

Việc tuyển chọn và tuyển dụng người lao động do Hợp tác xã nông nghiệp tự chủ và tự quyết định. Một số nguyên tắc lựa chọn như sau:

- Chỉ áp dụng đối với hợp tác xã tuyển dụng cán bộ chuyên môn mới theo nội dung chính sách này hoặc cán bộ chuyên môn mới đã làm việc tại hợp tác xã từ thời điểm Thông tư số 340/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

- Cán bộ tốt nghiệp đại học, cao đẳng có chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng; ngoài ra đối với cán bộ kỹ thuật tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Hợp tác xã theo phân loại tại Thông tư số 09/2017/TT-BNN&PTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Độ tuổi: Không quá 35 đối với nữ và 40 tuổi đối với nam.

- Ưu tiên các trường hợp sau: (1) Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của hợp tác xã, (2) Có sự am hiểu, quan tâm hoặc kinh nghiệm về kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, (3) Là con em thành viên hợp tác xã, sống ở địa phương, (4) Được hợp tác xã đưa đi đào tạo tại các trường Đại học, cao đẳng, (5) Có cam kết công tác lâu dài tại hợp tác xã.

2. Số lượng Hợp tác xã nông nghiệp thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2019-2020:

- Tiếp tục hỗ trợ 11 cán bộ trẻ (06 cán bộ kế toán và 05 cán bộ kỹ thuật) về làm việc cho 11 Hợp tác xã nông nghiệp đã được duyệt hỗ trợ giai đoạn 2018-2020 (theo Công văn số 3697/UBND-TC ngày 23/8/2018 và Công văn số 4731/UBND-KT ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) gồm 08 HTX tham gia thí điểm mô hình Hợp tác xã kiểu mới theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và 03 HTX ngoài mô hình thí điểm gồm: HTX Dịch vụ NN Mỹ Trinh, HTX Dịch vụ SXNN Mỹ Quới, HTX Dịch vụ NN Mỹ Lương, Hợp tác xã Mỹ Thành, Hợp tác xã Sầu riêng Ngũ Hiệp, Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng, Hợp tác xã KDTH Bình Tây, Hợp tác xã NNDVNT Bình Nhì, HTX  nông nghiệp Thạnh Hòa, HTX Chăn nuôi gà Đất Việt, HTX Rau, quả Long Thuận.

- Thực hiện hỗ trợ 32 cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở 32 Hợp tác xã nông nghiệp ở 11 huyện, thị, thành do địa phương đăng ký nhu cầu hỗ trợ giai đoạn 2019-2020.

3. Nội dung và thời gian hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 8 của Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính:

- Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ tối đa cho 01 Hợp tác xã = Số lượng lao động được hỗ trợ X (nhân) mức lương tối thiểu vùng X (nhân) số tháng được hỗ trợ.

- Các khoản phải trích nộp theo quy định của pháp luật hiện hành: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn do Hợp tác xã và người lao động chi trả theo quy định.

- Thời gian thực hiện hỗ trợ: Giai đoạn 2019-2020.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ cán bộ trẻ:

a) Giấy đề nghị của Hợp tác xã về hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn (tham khảo phụ lục I).

b) Phương án sử dụng lao động của Hợp tác xã (tham khảo phụ lục II).

c) Phương án sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã (theo phụ lục I-2 mẫu Phương án sản xuất kinh doanh của HTX quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã).

d) Hồ sơ chứng minh Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 gồm: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; Điều lệ Hợp tác xã; Danh sách thành viên, danh sách hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát; Báo cáo quyết toán thuế  năm gần nhất thể hiện được Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

e) Hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp/cơ sở và biên bản thanh lý hợp đồng.

III. Kinh phí đề nghị hỗ trợ:

1. Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2019-2020: 2.969,76 triệu đồng. Trong đó:

- Năm 2019: 1.484,88 triệu đồng.

- Năm 2020: 1.484,88 triệu đồng.

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 Kinh phí hỗ trợ được tính theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong quá trình thực hiện, kinh phí hỗ trợ sẽ điều chỉnh theo các quy định mới về mức lương tối thiểu vùng của Chính phủ tại thời điểm đó.

(Kèm theo Bảng Kế hoạch kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2019-2020).

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các Hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức thẩm định, thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ các Hợp tác xã đủ điều kiện, yêu cầu.

- Thực hiện giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch. Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về  Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ và dự toán kinh phí hỗ trợ thí điểm cán bộ trẻ về làm việc cho hợp tác xã nông nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện.

5. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh:

Hàng năm, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân phân bổ vốn để thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong đó có nội dung thí điểm đưa cán trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp để thực hiện Kế hoạch.

6. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn và hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp tiếp nhận và sử dụng cán bộ được hỗ trợ đúng mục đích và hiệu quả; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được hỗ trợ.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Hướng dẫn các Hợp tác xã nông nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã đúng theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định có liên quan về quản lý, sử dụng lao động được hỗ trợ. 

- Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.


 

 

  

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác