Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Kế hoạch 355/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
26/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

Số:  355/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày  26  tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH
Triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Báo cáo số 251-BC/TU ngày 31/7/2018; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Cụ thể hóa và phân công thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tại Báo cáo số 251-BC/TU ngày 31/7/2018.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã (LHHTX), các Hợp tác xã (HTX, kể cả Quý tín dụng nhân dân). Đến năm 2020, thu hút trên 80% số hộ nông dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể hoặc có sử dụng dịch vụ của các hợp tác xã, tổ hợp tác. Phấn đấu tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào GRDP đạt trên 1,7%.

3. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 198 HTX và 382 THT có chứng thực của UBND xã; trong đó, có khoảng 150 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có ít nhất 01 HTX hoạt động hiệu quả.

4. Đến năm 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng về vốn điều lệ, doanh thu của HTX tăng từ 6-8%/ năm. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX tăng gấp 1,8 lần so với năm 2015.

5. Phấn đấu đến năm 2020, nâng mức vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh lên trên 15 tỷ đồng; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ để nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh.

6. Tiếp tục khẳng định lại vai trò của HTX trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của HTX hoạt động theo mô hình mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ và giải pháp chung:

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ như sau:

1.1. Về công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật HTX:

a) Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành, lĩnh vực và của địa phương về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kinh tế tập thể;

b) Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện về kỹ năng hướng dẫn thành lập mới HTX phù hợp với Luật HTX năm 2012, đảm bảo các HTX được thành lập hoạt động có hiệu quả, hạn chế tối đa các HTX hoạt động hình thức; tổ chức tập huấn các chính sách hỗ trợ HTX để tư vấn, hướng dẫn cho các HTX tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của nhà nước;

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp về Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012; các nghị định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Kết luận của Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, vai trò và lợi ích của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội, mô hình HTX kiểu mới hiện nay cho đối tượng là cán bộ cấp cơ sở của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên,...;

d) Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể chủ động vươn lên, khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt động, phát huy lợi thế vốn có của từng HTX, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường;

đ) Thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh xây dựng các phóng sự, chuyên mục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho thành viên và người dân hiểu rõ bản chất của kinh tế hợp tác và HTX;

e) Tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các HTX; hỗ trợ một số HTX có điều kiện tham gia xúc tiến thương mại ra thị trường khu vực và thế giới.

1.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển HTX:

a) Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành trong lĩnh vực HTX cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và ngành, lĩnh vực. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các HTX trong quá trình hoạt động;

b) Tiếp tục thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo quy định tại Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, tạo điều kiện để các HTX chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành để hoạt động có hiệu quả;

c) Tham mưu, đề xuất phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ các HTX trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm có trọng tâm và hiệu quả.

1.3. Tăng cường chỉ đạo, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị:

a) Tiếp tục xây dựng và hình thành các mô hình liên kết chuỗi trên tất cả các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tăng cường các hoạt động “liên doanh”, “liên kết” giữa các HTX với các tổ chức kinh tế khác để vừa mở rộng phạm vi hoạt động, quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đảm bảo sự phát triển bền vững;

b) Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan kết hợp với việc lựa chọn các mô hình HTX điển hình tiên tiến và các HTX có mô hình hoạt động hiệu quả để giới thiệu, phổ biến và tổ chức học tập, áp dụng, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các hợp tác kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp để gắn kết thực hiện tốt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; nhân rộng các mô hình, hình thức liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia HTX, liên kết với HTX theo chuỗi giá trị;

c) Rà soát, đánh giá nhu cầu thành lập và tổ chức hoạt động của các HTX, nhu cầu đất đai xây dựng trụ sở, kho bãi, cơ sở chế biến, liên kết sản xuất, mở rộng thị trường,… để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Hợp nhất, sáp nhập các HTX cùng ngành nghề, cùng địa bàn để tăng cường tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động cho HTX;

d) Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa; cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường;

đ) Chọn huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Đông là địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước phát triển bức phá về phát triển kinh tế hợp tác và HTX.

1.4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX:

a) Tăng cường việc quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX các cấp; tiếp tục phát huy vai trò, tổ chức hoạt động có chiều sâu, hiệu quả và thiết thực; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt việc củng cố và phát triển kinh tế tập thể;

b) Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, cán bộ trực tiếp tham mưu về lĩnh vực kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở để theo dõi, giám sát thực hiện; quan tâm đến việc bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi HTX ở cấp huyện và cán bộ phụ trách HTX ở cấp xã. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần chú trọng hơn nữa vào nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với HTX. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách cán bộ phù hợp, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế tập thể;

c) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế quản lý, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; tiếp tục bổ sung từ Ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; tăng quy mô nguồn vốn cho vay; tạo điều kiện để HTX tiếp cận được các nguồn vay ưu đãi nhằm mở rộng, đa dạng hóa hoạt động.

1.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật HTX; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên HTX, gắn với đề án đào tạo nghề cho nông thôn, theo hướng tạo nguồn cán bộ chuyên nghiệp cho HTX:

a) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về HTX, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng; đảm bảo việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định;

b) Nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách để thu hút cán bộ trẻ có năng lực đến làm việc tại HTX. Vận động các HTX chú trọng đào tạo nguồn cán bộ quản lý chuyên nghiệp, đặc biệt là giám đốc, kế toán và đào tạo đội ngũ kế cận trong thành viên HTX.

2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của các cơ quan, đơn vị:

2.1. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Phổ biến, quán triệt bằng các hình thức phù hợp nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tại Báo cáo số 251-BC/TU ngày 31/7/2018 và nội dung tại Kế hoạch này đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện; trong đó:

- Đối với các huyện đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 phải củng cố các HTX hoặc xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả.

b) Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả về phát triển kinh tế hợp tác tỉnh đến năm 2020;

c) Tổ chức rà soát, hướng dẫn các HTX hoạt động không đúng quy định của Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn điều chỉnh lại hoạt động cho phù hợp hoặc tiến hành giải thể các HTX không đảm bảo tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về HTX trên địa bàn;

d) Rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển HTX đã ban hành nhưng không còn phù hợp để tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tỉnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các chính sách về đất đai, vốn, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ, thị trường, truyền thông,...Tiếp tục hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các HTX; hỗ trợ một số HTX có điều kiện tham gia xúc tiến thương mại ra thị trường khu vực và thế giới.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, hướng dẫn định mức và thủ tục hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho các HTX nông nghiệp theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh xây dựng, ban hành tiêu chí phân loại HTX để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về đăng ký và hoạt động của các HTX, LHHTX trên địa bàn tỉnh.

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển 15.000 HTX, LHHTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 và Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

b) Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển HTX, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của HTX;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai xây dựng và thành lập các HTX, tiến tới hình thành LHHTX cho một số sản phẩm chủ lực, có quy mô lớn, có sức lan tỏa trên cơ sở hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản;

d) Tiếp tục củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, cung cấp các sản phẩm dịch vụ nông nghiệp đầu vào, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp đầu ra cho các thành viên, hộ gia đình. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới, góp phần đổi mới quan hệ sản xuất, tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020 để từ đó tổ chức thí điểm và nhân rộng. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ sản xuất liên kết, hợp tác với nhau hình thành các HTX để nâng cao năng lực sản xuất, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, tạo khối lượng hàng hóa nông nghiệp đủ lớn, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và có khả năng cạnh tranh cao;

đ) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện đạt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, các xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới có các mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả.

2.4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

a) Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò của Liên minh HTX, phát huy vai trò là đầu mối và cầu nối giữa kinh tế tập thể với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; tăng cường sự phối hợp của các Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế tập thể; phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển;

b) Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020;

c) Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật về kinh tế tập thể, lợi ích của HTX mang lại để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về HTX kiểu mới;

d) Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; tham mưu, đề xuất cải tiến tổ chức, cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo quy định;

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức cho các HTX trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại hàng năm do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức;

e) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, củng cố, đổi mới phát triển HTX theo Luật HTX năm 2012, thay đổi mô hình tổ chức hoặc giải thể các HTX yếu kém kéo dài, hình thức, hoạt động không đúng Luật HTX năm 2012. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX, số lượng và chất lượng của HTX để báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền có giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc cho các HTX;

g) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, nhất là mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

2.5. Sở Tài chính:

a) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ HTX theo Kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định trong giai đoạn 2018-2020;

b) Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh nghiên cứu, đề xuất tăng quy mô nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh phù hợp với nhu cầu vay vốn của HTX và khả năng cân đối ngân sách địa phương, đảm bảo đến năm 2020 nguồn vốn điều lệ của quỹ đạt tối thiểu 15 tỷ đồng.

2.6. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang:

a) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện kịp thời, đầy đủ và hiệu quả Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn sau khi được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng;

b) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định địa bàn hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), tiếp tục củng cố hoạt động của các QTDND theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, 100% QTDND hoạt động kinh doanh có lãi; trong đó, có 90% trở lên xếp loại khá, giỏi; không có QTDND bị thu hồi giấy phép kinh doanh; dư nợ cho vay tăng từ 10-12%/ năm.

c) Hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập mới QTDND ở những nơi có nhu cầu, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; quan tâm ưu tiên cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và những địa bàn, khu vực chưa có QTDND.

 

2.7. Sở Công Thương:

a) Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các HTX hoạt động thuộc lĩnh vực, tạo điều kiện để các HTX này từng bước mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, tăng cường đổi mới công nghệ thiết bị để phù hợp với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

b) Nghiên cứu triển khai các biện pháp hỗ trợ, xây dựng chương trình xúc tiến thương mại cho các HTX; hỗ trợ HTX tham gia triển lãm, hội chợ giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm với thị trường trong và ngoài nước.

c) Phổ biến nhân rộng các mô hình về quản lý chợ, trong đó có mô hình HTX quản lý kinh doanh khai thác chợ; hướng dẫn các ban quản lý, tổ quản lý chợ khi có chuyển đổi hoạt động sang mô hình hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác chợ.

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc của HTX trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, điện nông thôn.

2.8. Sở Xây dựng:

a) Tiếp tục khuyến khích thành lập mới những mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực: sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng; cung ứng, cho thuê máy móc, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ trong xây dựng công trình; lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng; quản lý, vận hành cung cấp các dịch vụ trong các chung cư, khu dân cư, tu sửa chữa nhà ở, công trình công cộng, thu gom rác thải.

b) Tích cực hỗ trợ các HTX trong lĩnh vực xây dựng tiếp cận và hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư như: vay vốn, đất đai,...; hỗ trợ các HTX hoạt động trong các ngành nghề truyền thống khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ góp phần tăng thu nhập cho người dân.

2.9. Sở Giao thông vận tải:

a) Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX vận tải; kết nối các Ngân hàng nhằm hỗ trợ vốn cho các HTX thực hiện vay vốn đổi mới phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn của ngành, ưu tiên phát triển phương tiện mới sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện môi trường; phát triển thêm các hoạt động dịch vụ của HTX như: sửa chữa phương tiện, cứu hộ, cung ứng vật tư, xăng dầu, kho hàng, bến bãi,... Phấn đấu mỗi năm thành lập ít nhất 01 HTX giao thông vận tải và mỗi huyện, thị xã, thành phố đều có ít nhất 01 HTX trong lĩnh vực giao thông vận tải;

b) Nghiên cứu phát triển thêm mô hình các HTX giao thông vận tải kiểu mới như: Mô hình HTX quản lý, hạch toán tập trung; mô hình HTX dịch vụ hỗ trợ; mô hình vừa dịch vụ, vừa quản lý tập trung; mô hình HTX cơ khí. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về pháp luật cho nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, đặc biệt là đối với các HTX vận chuyển hành khách, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

2.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng kế hoạch thành lập mới các mô hình HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch như: nhà nghỉ, khách sạn, du lịch dã ngoại,....

2.11. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Nghiên cứu thành lập mới mô hình HTX cung ứng dịch vụ phục vụ thành viên và hộ nông dân ở vùng nông thôn như: thu gom, xử lý rác thải; dịch vụ vệ sinh công cộng.

b) Nghiên cứu cơ chế, chính sách để hỗ trợ các HTX tiếp cận đất đai phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nội dung công việc phải thực hiện trong kế hoạch này; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của sở, ban, ngành, địa phương, đảm bảo hoàn thành kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ được giao; những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý. Định kỳ (6 tháng, năm hoặc đột xuất) tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh theo quy định (báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 10/6 và báo cáo năm gửi trước 05/12).

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động gửi nội dung đề xuất đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Luật HTX năm 2012 và các quy định pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm;

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của tỉnh xây dựng chương trình phối hợp thực hiện giám sát việc thi hành Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh; thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức của các thành viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, các giải pháp để phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình HTX trong các tổ chức đoàn thể, phấn đấu mỗi đoàn thể phải xây dựng mô hình HTX.

4. Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tiền Giang thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

5. Báo Ấp Bắc và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan sản xuất các chuyên trang, chuyên mục đảm bảo chất lượng nhằm tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể. Thường xuyên phổ biến, giới thiệu các mô hình HTX điển hình tiên tiến trong, ngoài tỉnh để học tập, nhân rộng trên địa bàn.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc được giao, bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả; định kỳ tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.


 

 

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác