Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh
18/07/2018

(Tiếp theo kỳ trước và hết)

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đẩy mạnh phát triển HTX ở Việt Nam

2.1. Thực trạng HTX sau khi thực hiện Luật HTX 1996

​Sau 15 năm thực hiện Luật HTX 1996, Nghị định 15 của Chính phủ và sau nhiều năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX), hoạt động của các HTX đã có những chuyển biến tích cực về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh,..Nhiều HTX nông nghiệp đã đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,.. góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, củng cố quan hệ sản xuất mới trong nông thôn.

* Những tiến bộ và thành tựu

Hợp tác xã đã từng bước được đổi mới về tổ chức và cơ chế hoạt động, theo các quy định của Luật Hợp tác xã, được xác định là tổ chức kinh tế tập thể tự chủ, hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, được tự chủ nhiều hơn trong việc quyết định đầu tư kinh doanh theo tín hiệu thị trường và theo năng lực tự có. Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ các HTX hình thành và phát triển, áp dụng nhiều chính sách, biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, điều kiện gia nhập và rút lui khỏi thị trường, tiếp cận đất đai và các nguồn lực khác để phát triển. Vai trò, vị trí của xã viên từng bước được tôn trọng và trở thành động lực cơ bản để phát triển HTX. Các tổ hợp tác bước đầu đã phát huy được tính tự nguyện của các thành viên có cùng nhu cầu, cùng sở thích và mong muốn phát triển kinh tế, làm giàu thông qua hành động tập thể, tiếp cận thị trường; hình thành đa dạng các thể chế hợp tác tự giác, linh hoạt; nâng cao tính cộng đồng trong phát triển kinh tế của nhóm người nghèo, dễ bị tổn thương ở nông thôn.

* Những hạn chế chủ yếu

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng kể như nhiều HTX đã đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,.. Song quá trình phát triển HTX ở nước ta vẫn còn những hạn chế, cần khắc phục như chất lượng hoạt động và quản lý chưa đều, nhiều HTX vẫn còn tồn tại mang tính chất hình thức tuy đã hoàn tất các thủ tục chuyển đổi. Số HTX, đặc biệt là HTX trong nông nghiệp và nông thôn chuyển đổi và hoạt động thành công, có hiệu quả theo mô hình kiểu mới chưa nhiều. Phần lớn các HTX chưa xác định rõ lợi ích và trách nhiệm cụ thể của các xã viên. Trình độ, năng lực và động lực đối với ban quản trị và chủ nhiệm HTX còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nhiều HTX chưa có sức hấp dẫn đối với người dân; vai trò và vị trí của kinh tế HTX chưa được xã hội đánh giá đúng.

Những hạn chế đó là do: Việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về HTX chưa đúng, chưa hiệu quả ở các cấp, các ngành, nhất là các cấp ủy Đảng. Lúng túng trong xây dựng mô hình HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hệ thống chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX chưa rõ ràng, triệt để về vốn, mặt bằng sản xuất, đào tạo cán bộ. Mặt khác, cũng phải thấy, với quy mô kinh tế hộ, tính chất của nền sản xuất hàng hóa nhỏ bé, lạc hậu đang là lực cản cho việc phát triển HTX.

2.2. Chủ trương và giải pháp phát triển HTX

* Chủ trương

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển HTX trong thời kỳ hội nhập là một việc rất có ý nghĩa, Đề án 59/QĐ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới, phát triển HTX và tổ hợp tác theo cơ chế thị trường, phù hợp với các nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi và phát triển cộng đồng” và “Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế tập thể tiếp cận thị trường bất động sản và thị trường vốn. Hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, lao động của HTX, nhất là các hợp tác xã ở khu vực nông thôn, miền núi. Có biện pháp trợ giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường, xúc tiến xuất khẩu, mở rộng diện tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia cho cả các HTX. Nâng cao năng lực của các tổ chức liên minh HTX ở trung ương và ở các cấp”. Đồng thời, “Khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình kinh tế hợp tác đa dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh”.

* Giải pháp

Từ cơ sở lý luận về HTX trong tư tưởng Hồ Chí Minh và từ thực tiễn phát triển HTX ở nước ta những năm qua, để HTX phát triển cần thực hiện những giải pháp sau:

- Cần tổ chức, tuyên truyền, giáo dục, tạo ra sự nhận thức đúng về tính chất của HTX

Là một tổ chức kinh tế - xã hội, HTX phải thể hiện đầy đủ tính chất đó. Là tổ chức kinh tế, HTX làm ăn phải có hiệu quả. Và với tư cách là một tổ chức xã hội, mọi công dân tham gia HTX, ngoài lợi tức, họ còn được hưởng những dịch vụ mà HTX mang lại. Vì vậy, về mặt kinh tế, các cấp, các ngành cần nhận thức đúng về HTX là tổ chức hợp vốn, hợp sức, hợp trí tuệ để sản xuất kinh doanh đỡ vất vả, tốn kém nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Về mặt xã hội, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cho mọi người hiểu đúng bản chất, các nguyên tắc, giá trị của HTX, phân biệt sự khác nhau giữa HTX kiểu cũ và mới, thấy được nhu cầu phát triển tất yếu khách quan của HTX, để không còn băn khoăn, nghi ngại bởi những định kiến cũ về HTX.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến khích hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX

Các cấp ủy, chính quyền địa phương, coi chỉ đạo phát triển HTX là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Đồng thời, hoàn thiện những mô hình tổ chức, quản lý HTX, nhân rộng các mô hình phát triển mới. Tăng cường hỗ trợ các HTX trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tư vấn, cung cấp thông tin thị trường, tiêu thụ sản phẩm,..

- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX

Phát huy vai trò của HTX trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã viên; áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của HTX. Khuyến khích huy động cổ phần và nguồn vốn của xã viên để không ngừng tăng thêm vốn đầu tư phát triển HTX. HTX phải vận hành theo cơ chế thị trường, thật sự là chủ thể kinh tế tự chủ vừa hợp tác, vừa cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ./.

Đoàn Hùng Nam

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác