Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Thông báo lịch khảo sát hợp tác xã năm của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
23/11/2018

Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian:

- Ngày 22/11/2018: Thành phố Mỹ Tho.

- Ngày 28/11/2018: Thị xã Cai Lậy.

- Ngày 04/12/2018: Huyện Tân Phước.

- Ngày 05/12/2018: Huyện Châu Thành.

- Ngày 06/12/2018: Huyện Chợ Gạo.

- Ngày 11/12/2018: Thị xã Gò Công.

- Ngày 12/12/2018: Huyện Gò Công Đông.

- Ngày 13/12/2018: Huyện Cái Bè.

- Ngày 14/12/2018: Huyện Gò Công Tây.

- Ngày 18/12/2018: Huyện Cai Lậy.

Thời gian bắt đầu: 8 giờ.

Địa điểm: Phòng họp Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố.

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI,
PHÁT TRIỂN KTTT, HTX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 551/KH-BCĐ

Tiền Giang, ngày 23 tháng  11  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát tình hình hoạt động các hợp tác xã năm 2018

 

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định 2984/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình các hợp tác xã năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nắm tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của các hợp tác xã, tập trung đối với các hợp tác xã thành lập mới năm 2017, 2018 ở các xã xây dựng Nông thôn mới; khảo sát đối với các hợp tác xã có nhu cầu hỗ trợ về đất đai, cơ sở vật chất, hạ tầng trong năm 2018, 2019.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung làm việc

Các hợp tác xã báo cáo tình hình tổ chức hoạt động từ khi thành lập đến nay, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị đối với các ngành, các cấp.

- Ý kiến của Ủy ban nhân dân xã.

- Ý kiến của Ban chỉ đạo cấp huyện.

- Ý kiến của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

2. Thành phần tham dự

- Cấp tỉnh: Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cấp huyện: Thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế cấp huyện.

- Cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Hợp tác xã: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc.

3. Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian:

- Ngày 22/11/2018: Thành phố Mỹ Tho.

- Ngày 28/11/2018: Thị xã Cai Lậy.

- Ngày 04/12/2018: Huyện Tân Phước.

- Ngày 05/12/2018: Huyện Châu Thành.

- Ngày 06/12/2018: Huyện Chợ Gạo.

- Ngày 11/12/2018: Thị xã Gò Công.

- Ngày 12/12/2018: Huyện Gò Công Đông.

- Ngày 13/12/2018: Huyện Cái Bè.

- Ngày 14/12/2018: Huyện Gò Công Tây.

- Ngày 18/12/2018: Huyện Cai Lậy.

Thời gian bắt đầu: 8 giờ.

Địa điểm: Phòng họp Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh sắp xếp công việc cơ quan, căn cứ thời gian kế hoạch tham dự cùng đoàn khảo sát (Ban chỉ đạo tỉnh có bố trí xe đi chung cho đoàn).

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị phòng họp, mời đại biểu cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã và các hợp tác xã tham dự theo thành phần nêu trên.

3. Hợp tác xã chuẩn bị báo cáo tình hình tổ chức hoạt động từ khi thành lập đến nay, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị đối với các ngành, các cấp.

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm bố trí cán bộ ghi biên bản nội dung làm việc và tổng hợp tình hình báo cáo kết quả khảo sát cho Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh.

5. Kinh phí phục vụ đoàn công tác chi trong kinh phí phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh đã giao Liên minh hợp tác xã tỉnh quản lý.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 543/KH-BCĐ ngày 15/11/2018 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang.

Trên đây là kế hoạch khảo sát tình hình hoạt động các hợp tác xã năm 2018 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ vui lòng liên hệ ông Lê Minh Khánh, số điện thoại: 091 900 9872 để trao đổi thêm.

Đính kèm: Danh sách các hợp tác xã, các xã, phường./.

 

Nơi nhận:

- Trưởng và các PTB.BCĐ;

- Thành viên BCĐ tỉnh;

- UBND huyện, TP,TX (Trưởng BCĐ);

- Phòng TC-KH huyện, TP, TX;

- UBND xã;

- HTX được khảo sát;

- Lưu: VT, Khoa.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

CHỦ TỊCH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Nguyễn Văn Hồng

 


DANH SÁCH CÁC HỢP TÁC XÃ, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO TỈNH

Huyện

Tên viết tắt

UBND Xã

Cái Bè

HTX SX DV NN Mỹ Hội

Xã Mỹ Hội

HTX DV NN Tân Hưng

Xã Tân Hưng

HTX NN Mỹ Hòa

Xã An Cư

HTX NN Mỹ Lợi A

Xã Mỹ Lợi A

HTX DV SX NN Mỹ Trung

Xã Mỹ Trung

HTX NN Mỹ Đức Tây

Xã Mỹ Đức Tây

HTX NN Mỹ Đức Đông

Xã Mỹ Đức Đông

HTX NN Đông Hòa Hiệp

Xã Đông Hòa Hiệp

HTX NN Hậu Thành

Xã Hậu Thành

HTX NN Mỹ Tân

Xã Mỹ Tân

Cai Lậy

HTX DV NN Long Trung

Xã Long Trung

HTX DV NN Long Tiên

Xã Long Tiên

HTX DV NN Mỹ Thành Bắc

Xã Mỹ Thành Bắc

HTX NN Mỹ Thành Nam

Xã Mỹ Thành Nam

HTX DV NN Hiệp Đức

Xã Hiệp Đức

HTX DV NN Phú An

Xã Phú An

HTX DV NN Mỹ Long

Xã Mỹ Long

HTX SX, TM, DV Green Vina

Xã Thạnh Lộc

HTX DV NN Tân Phong

Xã Tân Phong

Châu Thành

HTX DV NN Kim Sơn

Xã Kim Sơn

HTX TM DV NN Tiền Giang

Xã Long An

HTX DV NN Nguyễn Hồ

HTX DV NN Phú Phong

Xã Phú Phong

HTX DV NN Tân Hương

Xã Tân Hương

HTX DV NN Tân Lý Đông

Xã Tân Lý Đông

HTX nông sản Tân Lý Tây

Xã Tân Lý Tây

HTX DV NN Tam Hiệp

Xã Tam Hiệp

Chợ Gạo

HTX SX NN Đông Thắng

Xã Tân Thuận Bình

HTX DVNN Hòa Tịnh

Xã Hòa Tịnh

HTX NN Xuân Đông

Xã Xuân Đông

HTX thanh long Lương Phú

Xã Lương Hòa Lạc

HTX CNGMGC Lương Hòa Lạc

HTX thanh long Trung Hòa

Xã Trung Hòa

HTX Duy Huy

Xã Thanh Bình

HTX SX TM NN Bình Phan

Xã Bình Phan

HTX Thiên Phúc

Xã Tân Bình Thạnh

HTX NN An Thạnh

Xã An Thạnh Thuỷ

HTX DV NN An Hòa Thạnh

Xã Hòa Định

HTX CNSHNT Phú Lợi A

Xã Phú Kiết

Gò Công Đông

HTX thanh long Kiểng Phước

Xã Kiểng Phước

HTX TMDVNN Tân Tây

Xã Tân Tây

HTX RAT Bình Nghị

Xã Bình Nghị

HTX NN Tân Điền

Xã Tân Điền

HTX TS Thái Hòa 1 Tân Phước - GCĐ

Xã Tân Phước

HTX DV NN Tăng Hòa

Xã Tăng Hòa

Gò Công Tây

HTX Long Bình

Xã Long Bình

HTX thanh long Đồng Sơn

Xã Đồng Sơn

HTX DV NN Vĩnh Hựu

Xã Vĩnh Hựu

HTX DV NN Hưng Hòa

Xã Long Vĩnh

HTX NN DV TM Trường Phát

Xã Thạnh Trị

HTX RAT Thạnh Hưng

HTX CN Bình Phú

Xã Bình Phú

HTX NN TH Hòa Thạnh

Xã Bình Tân

HTX NN TM DV Phú Quới

Xã Yên Luông

HTX NN Bình Nhựt

Xã Thành Công

Tân Phước

HTX DVNN Tân Phước

Xã Thạnh Tân

HTX NN Mỹ Phước

Xã Mỹ Phước

HTX NN Thạnh Hòa

Xã Thạnh Hòa

HTX DVNN Hưng Thạnh

Xã Hưng Thạnh

HTX DV NN Tân Hòa Thành

Xã Tân Hòa Thành

TP Mỹ Tho

HTX DVNN Đạo Thạnh

Xã Đạo Thạnh

HTX SX TM & DV NN sạch Mỹ Phong

Xã Mỹ Phong

TX Cai Lậy

HTX NN Mỹ Hạnh Đông

Xã Mỹ Hạnh Đông

HTX NN Nhị Quý

Xã Nhị Quý

HTX DV NN Phú Quý

Xã Phú Quý

HTX SX DV NN Tân Bình

Xã Tân Bình

HTX SX, DV NN Tân Phú

Xã Tân Phú

HTX cây ăn trái & DV Thanh Bình

Xã Thanh Hòa

HTX NN Mỹ Phước Tây

Xã Mỹ Phước Tây

TX Gò Công

HTX NN Long Chánh

Xã Long Chánh

HTX CN gà Đất Việt

Xã Long Hưng

HTX rau quả Long Thuận, Gò Công

Xã Long Thuận

HTX NN HC Gò Công

Xã Bình Xuân

HTX RAT Gò Công

Xã Long Hòa

 

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác