Truy cập nội dung luôn

 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH TIỀN GIANG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

Tỉnh Tiền Giang hiện có 105 HTX, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, các HTX đã góp phần khô...
HTX TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020, trong đó ti...
Luật Hợp tác xã năm 2012 đã thể hiện rõ hơn bản chất của hợp tác xã là được thành lập trên cơ sở tự ng...
Giải pháp, nhiệm vụ để phát triển KTTT Tiền Giang
Tiền Giang, có 1461 tổ hợp tác, (trong đó có 525 THT thành lập và hoạt động theo NĐ 151/NĐ-CP của Chính phủ...
HOẠT ĐỘNG HTX, SAU 3 NĂM THỰC HIỆN LUẬT HTX
Luật Hợp tác xã năm 2012 đánh dấu sự ra đời của mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới hoạt động hiệu quả hơn tr...
HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI
Luật Hợp tác xã năm 2012, đã giúp chúng ta nhận thức đúng hơn về hợp tác xã kiểu mới nói chung và hợp tác x...
Trong những năm qua, kinh tế hợp tác nói chung, HTX nông nghiệp nói riêng ở Tiền Giang đã có bước phát triể...
HTX ra đời và tồn tại không phải vì Nhà nước hay mục đích của Nhà nước đề ra. HTX ra đời và tồn tại trước h...
Thực hiện Quyết định 1980/QĐTTg, ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông...
VAI TRÒ LIÊN KẾT TRONG HỘI NHẬP
Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh của nền kinh tế thị trường cần phải có sản phẩm khối lượng lớn, chất lư...
Vai trò tất yếu của KTHT trong phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay
Tiền Giang là tỉnh đất hẹp, người đông, có đến trên 80% diện tích đất nông nghiệp đang được 79% hộ nông dân...

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET