Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
1604/UBND-TC 14-07-2017 Triển khai Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Xem
18/2015/QĐ-UBND 14-06-2017 Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
144/KH-UBND 03-05-2017 Kế hoạch thực hiện thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017- 2020 Xem
1411/QĐ-UBND 03-05-2017 Quyết định về việc giao chỉ tiêu vốn CTMTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2017 (vốn sự nghiệp) Xem
112/TB- UBND 25-04-2017 Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
39/TB-UBND 21-02-2017 Thông báo ý kiến kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết phong trào kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang Xem
957/QĐ-UBND 05-04-2016 Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Xem
142/KH-UBND 20-07-2015 Kế hoạch hỗ trợ thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015 Xem
23/TB-QĐT 16-12-2014 Thông báo mức lãi suất cho vay từ nguồn vốn phát triển HTX (16/12/2014) Xem
275/KH-UBND 01-12-2014 Kế hoạch chuyển đổi hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012 Xem
251/KH-BCĐ 07-11-2014 Kế hoạch khảo sát tình hình hoạt động phong trào KTTT 2014 Xem
1717/KHĐT-ĐKKD 05-11-2014 Hướng dẫn đăng ký kinh doanh tổ hợp tác Xem
Số 15/TT-QĐTPT 03-09-2014 Thông báo mức lãi suất cho vay từ nguồn Quỹ hỗ trợ HTX Xem
170/KH-UBND 05-08-2014 Kế hoọach thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bô HTX Xem
1579/UBND-TCTM 15-04-2014 Thẩm định kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ thành lập mới HTX Xem
2875/QĐ-UBND 27-11-2013 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả KTTT Xem
47-KH/TU 02-05-2013 Kế hoạch về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX Kế hoạch về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
26/CT-UBND 11-10-2012 Chỉ thị về tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10-NQ/TU 10-05-2007 Nghị Quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể từ nay đến năm 2010 và định hướng những năm tiếp theo
327/QĐ-UBND 30-11-1999 Quyết định Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ lãi suất mua máy cấy lúa khu vực các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017-2020 Xem
51/2013/QĐ-UBND 29-11-1999 Quyết định ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã
3561/QĐ-UBND 29-11-1999 Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2014 của UBND tỉnh Tiền Giang